Hazrat Dr. Maulana Muhammad Haroon Khan Sahab Damat Barakatuhum
KHALIFA mAJAZ
Hazrat Maulana Shams ur Rehman Damat Barakatuhum
Darood Book

(29th Night)

Jun 13, 2018

(28th Night)

Jun 12, 2018

(27th Night)

Jun 11, 2018

(26th Night)

Jun 10, 2018

(25th Night)

Jun 09, 2018

(24th Night)

Jun 08, 2018

(22nd Night)

Jun 06, 2018

(21st Night)

Jun 05, 2018

HALQA BAYAN, ZIKARR O MARAQBA

Sunday, After Isha Prayer

ISHA PRAYER AT 8:00 PM

Email: contact@islahikhutbat.com